الیار،هدیه تکرار نشدنی من

فرشته اسمونی من

فدایی داری

عشق همیشگی من،ازت ممنونم که با وجود نازنینت تمام زیباییهای دنیارو به من و بابا عباس هدیه کردی.بوس